چکیده:
شناخت صحیح و دقیق معانی اصطلاحات به‌کار رفته در دانش کلام اسلامی یکی از پیش‌نیازها و مقدّمات ضروری هرگونه مطالعه و تحقیق در متون کلامی است. با توجّه به دگرگونی‌ها و تطوّرات مفهومی بسیاری از اصطلاحات کلامی در ادوار و مکاتب مختلف، بررسی و گزارش تحوّلات معنایی واژگان فنّی دانش کلام در تاریخ این علم از اهمّیّت بسیاری برخوردار است. در این مقاله، دو معنای اصلی اصطلاح «جوهر» در کلام اسلامی تعریف و تبیین می‌گردد و تحوّل معنایی اصطلاح مزبور در فرایند گذار کلام اسلامی از گفتمان معتزلی به گفتمان فلسفی بازنموده می‌شود.

کلیدواژه‌ها: جوهر، جُزء لا یَتَجَزّا، کلام اسلامی، امامیّه، کلام معتزلی، کلام فلسفی، اصطلاحات کلامی.
چهارشنبه ۷ دي ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۵۷